Predlog za pokretanje postupka

Popunjavanjem forme dajete saglasnost da izabrani posrednik (medijator) uputi predlog za zaključenje sporazuma o pristupanju posredovanju. Izabrani posrednik (medijator) će Vas kontaktirati u najkraćem roku i uputiti poziv drugoj strani (drugim stranama). Druga strana (druge strane) je dužna da se o navedenom predlogu izjasni, u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga.

Pokretanje postupka posredovanja

Nakon pristanka druge strane (ili drugih strana), postupak posredovanja se pokreće zaključenjem sporazuma o pristupanju posredovanju. Izabrani medijator će vam dostaviti sporazuma o pristupanju posredovanju nakon pristanka druge strane (drugih strana). Strane u postupku i posrednik (medijator) zaključuju sporazum o pristupanju posredovanju u pisanoj formi kojim potvrđuju izbor posrednika, uređuju međusobna prava i obaveze u skladu sa načelima posredovanja, utvrđuju troškove posredovanja i druga pitanja od značaja za sprovođenje posredovanja. Ako se stranke u toku sudskog ili drugog postupka saglase da pristupe rešavanju spora posredovanjem (medijacijum ) dolazi do zastoja sudskog postupka, koji može biti određen samo jednom po ovom osnovu i ne može trajati duže od 60 dana.

Sprovođenje postupka

Na početku postupka posredovanja (medijacije), posrednik (medijator) upoznaje strane sa ciljem posredovanja, ulogom posrednika, pravilima i troškovima postupka. Strane se slobodno sporazumevaju o načinu sprovođenja posredovanja (medijacije) upućivanjem na određena pravila postupka ili na drugi način. Posrednik (medijator) može da vodi zajedničke ili odvojene razgovore sa stranama, kao i da predloge i stavove jedne strane, uz njenu saglasnost prenese drugoj strani. Svaka strana može odustati od daljeg učešća u postupku posredovanja u bilo kojoj fazi postupka. Posrednik može obustaviti postupak posredovanja ako proceni da dalje sprovođenje postupka nije celishodno.

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja

Sadržinu sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja određuju strane u postupku posredovanja. Sporazum se sačinjava u pisanoj formi i potpisuju ga posrednik, strane u postupku posredovanja i punomoćnici koji prisustvuju posredovanju. Posrednik (medijator) učestvuje u sastavljanju i izradi sporazuma, ukoliko se strane u postupku saglase. Ako strane u postupku posredovanja ne postignu sporazum zbog nesaglasnosti o pravnim pitanjima, mogu postići pisanu saglasnost o činjeničnim pitanjima. Činjenična pitanja obuhvaćena saglasnošću volja strana u postupku smatraće se nespornim u sudskom ili drugom postupku.

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja kao izvršna isprava

Sporazum o rešavanju spora putem posredovanja iz člana 26. ovog zakona može imati snagu izvršne isprave ako su ispunjeni sledeći uslovi: 1) da sadrži izjavu dužnika kojom pristaje da poverilac na osnovu sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja, nakon dospelosti potraživanja može pokrenuti postupak prinudnog izvršenja (klauzula izvršnosti); 2) da su potpisi strana i posrednika overeni od strane suda ili javnog beležnika. Neće se dozvoliti prinudno izvršenje sporazuma o rešavanju spora putem posredovanja ako zaključenje ovog sporazuma nije dozvoljeno, ako je sporazum suprotan javnom poretku, ako sporazum nije podoban za izvršenje ili je predmet izvršenja nemoguć.

Shodna primena Zakona o obligacionim odnosima

Na zaključivanje, dejstvo i prestanak sporazuma zaključenog u postupku posredovanja iz člana 26. ovog zakona shodno se primenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima kojima se uređuje vansudsko poravnanje.

Troškovi posredovanja (medijacije)

Zakon o posredovanju rešavanju sporova

Etički kodeks posrednika (medijatora)

Pokrenite postupak medijacije

Posredovanje u rešavanju sporova